Optimizer Energioptimering

Beskrivning
Larmia Control AB har egenutvecklat ett energioptimerings- och driftuppföljningsverktyg som används till analys av historiska data från fastighetens alla system. I programmet presenteras informationen i rapporter i form av tabeller och olika typer av diagram. I programmet finns även möjlighet att göra olika typer av beräkningar, som verkningsgradsberäkningar, regleravvikelser och andra avvikelser, kostnader för energianvändningen med mera.
För att göra dessa beräkningar används vanliga aritmetiska operatorer, boolesk algebra samt ett antal funktioner som finns i biblioteken eller skrivs användarspecifikt.

Översiktliga rapporter
I programmet använder man sig av begreppen huvudsystem och undersystem. Ett huvudsystem kan till exempel vara ett driftområde som består av ett antal fastigheter. Dessa fastigheter kan då betecknas som undersystem.
Till varje system skapas alla beräkningar och rapporter. Vart och ett av systemen ses som en enhet där man kan lägga in rapporter om beräknat idealvärde, verklig förbrukning samt beräkningar som kontrollerar avvikelser, vilket normalt inte görs i SCADA-program.
I huvudsystemen kan man sedan summera ihop systemens undersystem för att få en översiktlig rapport över hela fastigheten. Rapporter och beräkningar för ett system och dess undersystem kan sparas som ”standardsystem” så att de kan återanvändas vid till exempel likadana ventilationsaggregat.
I rapporterna används XML-dokument samt Java-applets, vilket gör att de kan visas i en vanlig webbläsare.